Pelléas et Mélisande
Claude Debussy

DEUTSCH

Ah! Endlich kann ich aufatmen

Szene Pelléas/Golaud
zu Beginn der dritten Szene des dritten Akts von Debussys Pelléas et Mélisande.