Dmitri Schostakowitsch


Schostakowitsch [Shostakovich], Dmitri (Dmitrievich)
25.9.1906 St Peterburg - 9.8.1975 Moskva


B├╝hnenwerke
mit Datum/Ort der Urauff├╝hrung:

Nos (18.1.1930 Leningrad)
Ledi Makbet Mtsenskovo uyezda (22.1.1934 Leningrad)
Moskva, Cheryomushki (24.1.1959 Moskva)
Katerina Izmaylova [rev. Ledi Makbet Mtsenskovo uyezda] (8.1.1963 Moskva)
rev = Bearbeitung

Opern bei Opera Guide